REGULAMIN SPRZEDAŻY ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ YESORGANIC.PL:

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem yesorganic.pl
Sprzedający – przedsiębiorca AP Jarosław Głaz z siedzibą przy ul. Kossutha 8 lok.37 w Warszawie, wpisany do rejestru przedsiębiorców NIP 522-275-41-33, REGON 140453032 zwany także zamiennie „Usługodawcą”.

§ 1.Definicje
1.Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
2. Klient (kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia w sklepie internetowym yesorganic.pl
3. Przedmiot transakcji - towary wymienione i opisane na stronie internetowej yesorganic.pl. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana oferta była aktualna. Gdyby jednak niektóre z zamówionych towarów nie były dostępne, sprzedający zobowiązuje się do poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
4. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy umowa sprzedaży.
5. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży produktów w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny zawierana jest pomiędzy sprzedającym a kupującym za pośrednictwem witryny yesorganic.pl. W przypadku, gdy kupującym jest konsument umowa sprzedaży jest umową zawartą na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. z 2014 r. poz. 827).
6. Sklep Internetowy – serwis internetowy, który jest dostępny pod adresem yesorganic. Za pośrednictwem tej domeny klient może zakupić produkty.
7. Strona – usługodawca i klient.
8. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem yesorganic.pl
9. Zamówienie – oświadczenie woli klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem domeny yesorganic.pl

§ 2. Zasady ogólne
1. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez kupującego jest zapoznanie się z regulaminem i akceptacja jego postanowień przed zawarciem umowy sprzedaży drogą elektroniczną.
2. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Klient powinien posiadać: przeglądarkę internetową, aktywny adres e-mail. Użytkownik może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się pod poniższym linkiem
3. Towary oferowane przez Sprzedającego są fabrycznie nowe i w zakresie w jakim określa producent towaru, bądź jego przedstawiciel ustawowy, objęte są gwarancją. Sprzedający nie jest gwarantem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

§ 3. Usługi świadczone drogą elektroniczną
1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego regulaminu polegają na umożliwieniu dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym yesorganic.pl oraz subskrypcji biuletynu „Newsletter”.
2. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia poprzez rejestrację i utworzenie Konta Klienta
3. Konto Klienta to narzędzie dostępne w systemie Sklepu Internetowego po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. śledzenie na stronie Sprzedającego etapów zamówienia, przeglądania historii zamówień, edycji danych Kupującego oraz zmiany hasła, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.
4. Utworzenie Konta Klienta wymaga zarejestrowania. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Kupującego tworzone jest indywidualne Konto Klienta. W tym celu Klient powinien podać: imię, nazwisko, login i hasło. Login to unikatowy ciąg znaków alfanumerycznych (adres e-mail), niezbędny do uzyskania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta. Hasło jest ciągiem znaków alfanumerycznych ustalanych przez Klienta, według zasad określonych na stronie Sklepu Internetowego. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
5. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca dokonanie rejestracji.
6. Kupujący może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 7 dniowym terminem wypowiedzenia, jeżeli Kupujący nie wykazywał aktywności w sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto Klienta w ciągu 12 miesięcy od ostatniej aktywności. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Kupującemu dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem.
7. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 7 dniowym terminem wypowiedzenia, jeśli:
a. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,
b. działalność Kupującego jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
c. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
d. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Kupującego o zamiarze zablokowania dostępu do Konta Klienta,
e. Kupujący dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
f. Kupujący w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia regulaminu.
8. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Usługodawcę zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Klienta. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Klienta może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu lub poprzez usunięcie Konta Klienta.
9. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
10. Usługą świadczoną drogą elektroniczną jest także bezpłatny „Newsletter”. Aby otrzymywać „Newsletter” Klient powinien podać swój adres e-mail oraz imię. Rezygnacja z subskrypcji polega na kliknięciu w link podany w stopce każdego „Newsletter-a” i wykonaniu instrukcji.

§ 4. Składanie Zamówienia
1. Złożenie Zamówienia przez Klienta łączy się z jego obowiązkiem zapłaty. Kupujący może składać Zamówienia:
a. za pośrednictwem Strony Sklepu 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, lub
b. telefonicznie za pośrednictwem infolinii w godzinach jego pracy. W takim wypadku
- kupujący jest zobowiązany do podania konsultantowi Infolinii danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
- zakres danych niezbędnych w takim wypadku obejmuje co najmniej wskazanie wybranego towaru, jego ilości, a także dane Kupującego, czyli: imię i nazwisko, dane kontaktowe i adres dostawy.
- zakres niezbędnych danych może się różnić w zależności od sposobu realizacji zamówienia wybranego przez Kupującego.
- w wypadku nie podania przez Kupującego adresu poczty elektronicznej e-mail, zamówienie będzie realizowane zgodnie z danymi przekazanymi podczas rozmowy telefonicznej z Infolinią, a Kupujący ma możliwość weryfikacji stanu realizacji zamówienia przez kontakt z Infolinią.
- w przypadku skontaktowania się Sprzedającego z Kupującym przez telefon w celu zawarcia umowy na odległość, Sprzedający poinformuje konsumenta o tym celu, podając identyfikujące go dane oraz dane identyfikujące osobę, w imieniu której telefonuje.
- w przypadku propozycji zawarcia umowy przez telefon, Sprzedający potwierdzi treść proponowanej umowy utrwaloną na papierze lub innym trwałym nośniku. Oświadczenie Kupującego o zawarciu umowy jest skuteczne, jeżeli zostało utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku po otrzymaniu potwierdzenia od Sprzedającego.
2. Zawartość stron internetowych Sklepu Internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego, należy ją traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy.
3. Kontakt drogą telefoniczną w sprawie złożonych zamówień jest możliwy za pośrednictwem Infolinii wyłącznie w godzinach jej pracy podanych na witrynie Sklepu Internetowego
4. Na zamówione towary Sprzedający wystawia paragon fiskalny jako dowód zakupu. Na życzenie kupującego do zamówienia wystawiana jest faktura VAT.
5. Warunkiem realizacji Zamówienia i przez Sprzedającego, jest prawidłowe wypełnienie formularza w serwisie internetowym lub podanie przez telefon prawidłowych danych kontaktowych, w szczególności numeru telefonu i adresu e-mail. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający dołoży starań w celu ich uzyskania od Kupującego z wykorzystaniem podanych danych kontaktowych. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
6. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
7. Po złożeniu Zamówienia Sprzedający generuje e-mail (wysłany na podany w zamówieniu adres poczty elektronicznej), w którym znajdować się będzie potwierdzenie przyjęcia Zamówienia oraz dalsze instrukcje postępowania, różne w zależności od wybranego przez Klienta sposobu odbioru i płatności za zamówione Produkty.
8.Umowa Sprzedaży zostaje zawarta dla Zamówień złożonych zawsze z obowiązkiem zapłaty:
a.za pośrednictwem Strony Sklepu w momencie otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail zawierającej informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji;
b. za pośrednictwem Infolinii w trakcie rozmowy telefonicznej po potwierdzeniu wszystkich warunków zamówienia przez konsultanta Infolinii, a jeżeli Kupującym jest Konsument jego oświadczenie jest skuteczne, jeżeli zostało utrwalone przez Sprzedającego na papierze lub innym trwałym nośniku najpóźniej w chwili dostarczenia zamówionej rzeczy.

§ 5. Formy płatności.
1. Zamawiając dostawę do domu, możecie Państwo zapłacić za zamówiony towar:
a) gotówką przy odbiorze produktów – płatność za pobraniem. Kupujący ma możliwość dokonania zapłaty za Zamówienie w momencie jego dostarczenia przez firmę kurierską. Pracownik firmy kurierskiej pobiera od Kupującego opłatę równą wartości zakupionego towaru i kosztów transportu. Opłaty te doliczane są w momencie składania Zamówienia przez Kupującego i są widoczne w odpowiednim polu formularza Zamówienia w Sklepie Internetowym
b) przelewem na konto sprzedającego – przelew zwykły. Kupujący samodzielnie dokonuje zapłaty ceny za Zamówienie przez wpłatę na konto podane przez Sprzedającego. Otrzymanie przez Sprzedającego pełnej ceny za Zamówienie jest warunkiem koniecznym realizacji Zamówienia.
c) płatność w systemie płatności elektronicznych Przelewy24 - za pośrednictwem specjalistycznego serwisu płatniczego udostępnionego przez Sprzedającego w Sklepie Internetowym www.przelewy24.pl. W wypadku wybrania przez Kupującego takiej formy płatności, Sprzedający przekaże Kupującemu bezpośredni link do strony serwisu płatniczego gdzie szybko i sprawnie będzie mógł dokonać płatności. W wypadku gdy Kupujący będzie korzystał z płatności kartą płatniczą lub kredytową, informujemy, że nie wszystkie karty płatnicze i kredytowa mają opcję płacenia za pomocą internetowych serwisów płatniczych.
W wypadku złożenia Zamówienia, dostępność form płatności zależy od jego zawartości i wybranego przez Klienta sposobu dostawy Produktów. Dostępne dla danego Zamówienia formy płatności widoczne są dla Klienta na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia.

§ 6. Dostawa i transport
1. Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Czas wysyłki uzależniony jest od wybranego sposobu płatności, w szczególności od momentu uznania konta Sprzedającego w wypadku form płatności przed wysyłką Towarów.
3. Zakładany czas dostawy Produktów jest podawany przez Sprzedającego na stronie internetowej:
- Dla produktów w magazynie - w zależności od wybranej formy płatności i sposobu wysyłki czas realizacji zamówienia może wynieść 1-5 dni roboczych. Dokładny termin doręczenia jest precyzowany w wysyłanych kolejno wiadomościach  mailowych,  informujących  o  poszczególnych  etapach  realizacji zamówienia.
- Produkty w przedsprzedaży - Produkt  sprowadzany  jest  na  indywidualne  zamówienia Klienta z magazynów dystrybutora. Czas dostawy produktu do klienta może wynieść od 5 do  30  dni. Jest to czas, w którym kontaktujemy się z naszymi dostawcami w celu pozyskania  towaru,  następnie  czekamy  na  jego  dostawę  do  naszego  magazynu i  niezwłocznie  przekazujemy  firmie  przewozowej.
4. Koszt dostawy jest obliczany automatycznie w pierwszym kroku procesu zakupowego. W przypadku zamówień realizowanych poprzez opcję odbioru osobistego w siedzibie firmy, koszt dostawy wynosi 0zł bez względu na wartość zamówienia.
5. Dostawa Zamówień odbywa się za pomocą firm kurierskich świadczącej usługi transportowe na zlecenie Sprzedającego, za pomocą środków własnych Sprzedającego lub do wybranego paczkomatu.
6. W przypadku firm kurierskich maksymalna waga wysyłanej paczki to 30 kg. Kurierzy mają obowiązek wniesienia do mieszkania przesyłki o wadze nie przekraczającej 30 kg.
7. Kurier nie ma obowiązku kontaktu telefonicznego z odbiorcą.
8. W wypadku nieskutecznej próby doręczenia, Zamówienie zostanie zwrócone do magazynu Sprzedającego. Ponowne dostarczenie towaru będzie możliwe po zapłaceniu kosztów wynikających ze zwrotu towaru (koszty równe kosztom dostawy).
9. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki podczas transportu lub zastrzeżeń, co do ilości dostarczonego Towaru, należy w obecności kuriera, spisać protokół szkody. W protokole należy wpisać datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków Towaru i opakowania, a następnie podpisany protokół przesłać do Sprzedającego na adres do korespondencji i/lub na adres do kontaktu mailowego.
10. W wypadku jakiejkolwiek reklamacji dostawy i/lub Towaru, prosimy o bezzwłoczne powiadomienie Sprzedającego o takim zdarzeniu za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na Stronie Sklepu Internetowego, bądź za pośrednictwem Infolinii Konsumenckiej.

§ 7. Reklamacje
1. Każdy towar zakupiony w sklepie yesorganic.pl jest nowy.
2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.
3. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje także w związku z funkcjonowaniem Sklepu. Wszelkie reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, niewłaściwym funkcjonowaniem Sklepu lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres ul. Kossutha 8 ok.37, 01-315 Warszawa  i/lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@yesorganic i/lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej.
4. Celem rozpatrzenia reklamacji dotyczącej Towaru, klient powinien dostarczyć na adres Sklepu - ul. Kossutha 8 ok.37, 01-315 Warszawa reklamowany Towar oraz jeżeli to możliwe dowód jego zakupu.
Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu powinny zawierać:
- Imię i Nazwisko osoby zgłaszającej problem
- Adres e-mail zgłaszającego
- Adres korespondencyjny zgłaszającego
- Rodzaj i możliwie szczegółowy opis zaistniałego problem

5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, a gdyby nie było to możliwe, do poinformowania Klienta w tym terminie o dacie rozpatrzenia reklamacji
6. W przypadku braków w reklamacji, Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 dni od dania jej otrzymania, wezwie Klienta do jej uzupełnienia w zakresie niezbędnym do jej rozpatrzenia.
7. W przypadku uzasadnionej reklamacji Sprzedawca dostarczy Klientowi Towar wolny od wad, a jeżeli nie będzie to możliwe zwróci poniesione przez Klienta koszty związane z zakupem Towaru.
8. Sprzedawca nie jest producentem oferowanych w Sklepie Towarów.

§ 8. Odstąpienie od umowy
1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Zwrocie podlegają tylko nowe, oryginalnie zapakowane i nigdy wcześniej nie otwierane produkty.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat: YesOrganic.pl, AP Jarosław Głaz - ul. Kossutha 8 lok.37 01-315 Warszawa, kontakt@yesorganic.pl

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) .........................................................................................

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ............................................................................................

- Adres konsumenta(-ów) ...........................................................................................................

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data .........................................................................................

(*) Niepotrzebne skreślić.

4. Odstąpienie od umowy dokonywane jest przez poinformowanie AP Jarosław Głaz o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z powyższego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne oświadczenie drogą elektroniczną na adres kontakt@yesorganic.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
6. W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu w ciągu 30 (trzydziestu) dni na adres siedziby firmy licząc od dnia otrzymania zamówienia.
7. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
8. W przypadku zwrotu będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.
9. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy ( z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób doręczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym dostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przez przelew bankowy.
10. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
11. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
- umowy, której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zamkniętym, zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

§ 9. Bezpieczeństwo
1. W trosce o bezpieczeństwo Kupujących, Sprzedający nawiązał współpracę ze specjalistyczną firmą – serwisem płatności elektronicznych, www.przelewy24.pl, który gwarantuje najwyższe bezpieczeństwo transakcji elektronicznych.
2. Transakcje te dokonywane są na serwerze serwisu na specjalnie zabezpieczonych stronach, a Sprzedający nie ma dostępu do żadnych szczegółów transakcji. System płatności oferowany przez serwis płatności nie zezwala Sprzedającemu na przechowywanie danych poufnych Kupującego, w szczególności numerów kart płatniczych itp. w bazach danych. Dane dotyczące płatności są szyfrowane 128 bitowym protokołem SSL a Sprzedający jest jedynie powiadamiany o powodzeniu lub niepowodzeniu transakcji.
3. Wszelkie dane, jakie Sprzedającemu powierza Kupujący są możliwie najlepiej chronione przed dostępem niepowołanych osób i przechowywane w sposób zgodny z obowiązującym prawem.
4. Administratorem danych osobowych jest AP Jarosław Głaz - ul. Kossutha 8 lok.37 01-315 Warszawa
5. Zbiory baz danych klientów są zgłoszone do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Sprzedający zgłosił do rejestru GIODO dwie bazy danych klientów:
- do obsługi zamówień,
- dla klientów korzystających z usługi "Newsletter".

§ 10. Postanowienia końcowe 
1. Wszystkie towary, nazwy i znaki handlowe publikowane na stronach Sklepu Internetowego są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
2. Ceny i warunki zakupu prezentowane na Stronach Sklepu mają zastosowanie wyłącznie dla Zamówień składanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
3. Sprzedający informuje, że dokłada wszelkich starań, aby informacje dotyczące Towarów prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego były zgodne z danymi katalogowymi producentów.
4. Podczas składania Zamówienia, Kupujący powinien wyrazić zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych zawartych w zamówieniu, dla celów związanych z realizacją Zamówienia i/lub rezerwacji zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997 Nr 133 poz.883 wraz ze zmianami). Dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki.
5. Wszelkie reklamacje i uwagi dotyczące działania Sklepu Internetowego prosimy przekazywać Sprzedającemu za pośrednictwem Infolinii, poczty elektronicznej, bądź pocztą.
6. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa. Złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym oznacza akceptację postanowień Regulaminu.

§ 11. Wejście w życie i zmiany Regulaminu
1. Regulamin wchodzi w życie w dniu publikacji na Stronie Sklepu Internetowego, chyba że właściciel serwisu poinformuje o innej dacie.
2. O każdej zmianie Regulaminu Operator Sklepu powiadomi zarejestrowanych Klientów drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
3. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu.