ZWROTY TOWARÓW:

1. Pełnowartościowy towar zakupiony przez internet można zwrócić pod warunkiem złożenia w terminie 14 dni kalendarzowych oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat: YesOrganic.pl, AP Jarosław Głaz, ul. Kossutha 8 lok.37 01-315 Warszawa, kontakt@yesorganic.pl

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) .........................................................................................

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ............................................................................................

- Adres konsumenta(-ów) ...........................................................................................................

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data .........................................................................................

(*) Niepotrzebne skreślić.

3. Odstąpienie od umowy dokonywane jest przez poinformowanie YesOrganic.pl, AP Jarosław Głaz, ul. Kossutha 8 lok.37, 01-315 Warszawa e-mail: kontakt@yesorganic.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od nieniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z powyższego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne oświadczenie drogą elektroniczną na adres kontakt@yesorganic.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
, 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby wysłali Państwo informację  dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
5. W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu w ciągu 14 (czternastu) dni na adres siedziby firmy licząc od dnia odstąpienia umowy.
6. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
7. W przypadku zwrotu będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.
8. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy ( z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób doręczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym dostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przez przelew bankowy.
9. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
10. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
- umowy, której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zamkniętym, zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz sprowadzona na specjalne zamówienie kupującego.